Presentació

Després de l'èxit de la primera edició del Congrés d'Energia de Catalunya el 2013 i assumint el repte plantejat per part d'algunes organitzacions, l'Associació Congrés d'Energia de Catalunya organitza el 2n CoEnerCat amb un format diferent, de manera continuada amb Jornades al llarg de l'any

El primer Congrés, amb més de 80 participants, va aglutinar els diferents agents del sector per tractar els aspectes més rellevants de l'energia relacionats amb els recursos, la innovació i la sostenibilitat. Ara el segon Congrés aplega de manera sectorial les entitats, empreses i/o professionals d'acord amb el seu àmbit d'actuació; per exemple: cambres de comerç, centres de formació, col·legis professionals, organismes de la Generalitat, Diputacions provincials, etc.
 
El 2n Coenercat organitza jornades amb cada tipologia d'entitat al llarg de l'any 2014 amb l'objectiu que es presentin i es consensuïn les propostes aportades per les entitats. Al l’inici de 2015 hi haurà les sessions plenàries on es tractaran totes les propostes consensuades al llarg de l'any per acabar amb propostes finals consensuades pel congrés.

Els objectius del 2n CoEnerCat són:
  • Aportar visions i propostes realitzables, assumibles i consensuades entre els diferents agents del sector per configurar el sistema energètic de la Catalunya del futur.
  • Facilitar la presa de decisió als òrgans de govern i altres entitats competents.
  • Aglutinar als agents que d'una manera o altra tenen alguna relació amb l'energia, des del sentit més ampli.
  • Estendre el debat pels diferents territoris de Catalunya i facilitar la participació d'agents locals.

Què aporta el 2n CoEnerCat?
  • Democratitza el debat, amb sessions obertes al públic  i en les que un ampli nombre d'entitats són convidades a participar.
  • Enriqueix el diàleg, amb la participació dels diferents agents per a debatre i fer propostes sobre l'energia des d'un ventall molt ampli de temes.
  • Aporta resultats, en forma de propostes consensuades per la gran majoria dels sectors, i facilita la presa de decisions per a passar del debat a l'acció.