Propostes consensuades

En el 2nCongrés d'Energia de Catalunya s'han consensuat un total de 224 propostes. La llista les mostra classificades per temes principalss i subtemes.
MODEL ENERGÈTIC

Propostes polítiques, jurídiques i normatives
·        Considerar, en el règim jurídic, l’ús de l’energia bàsica com un dret ciutadà.
·        Transformar l’actual sistema energètic segons les innovacions de països de la UE com Dinamarca o Alemanya, aprofitant el potencial renovable local.
·        Establir polítiques i plans realistes per reduir el consum d’energia primària, la intensitat energètica i la dependència exterior.
·        Desenvolupar una regulació del nou sistema energètic de Catalunya d’acord amb els requeriments de la UE i les millors regulacions que facilitin un sistema energètic sostenible.
·        Relacionar de forma coherent totes les polítiques afectades per l’energia, o que l'afecten.
·        Establir una política energètica amb la participació ciutadana madura i sòlida.
·        Suport públic a les tecnologies de les fonts netes i renovables i a l’ús públic de les xarxes energètiques.
·        Prioritzar el transport públic, i les fonts renovables en el sector del transport.
·        Tractar seriosament i amb profunditat el tema nuclear considerant el destí dels residus i del combustible gastat, així com del risc d’un accident greu en les centrals actuals, establint un calendari per les actuacions que cal fer, incloent el seu desmantellament.
·        Facilitar i promoure l’autoproducció d’energia a empreses, serveis i habitatges.
·        Modernitzar les xarxes energètiques amb la finalitat d’incorporar les fonts renovables necessàries, de fer-les més eficients i de facilitat la integració de diverses fonts i formes d’energia (electricitat, gas, calor).

Propostes sociològiques i territorials
·        Democràcia i control social del sistema energètic per elegir la producció d’energia i els seus destins
·        Proporcionar la suficient informació i formació a la població per a que puguin disposar de les capacitats necessàries per participar en igualtat d’oportunitats en els debats i les decisions públiques.
·        Potenciar el territori amb la descentralització de la producció energètica a partir dels seus recursos locals.
·        Establir reserves d’espais energètics per a la producció, transformació i la distribució d’energia.

Propostes econòmiques
·        Establir una distribució de costos i de preus de l’energia que reflecteixin els reals, tot preservant els drets bàsics a l’ús de l’energia.
·        Protegir i promocionar un teixit industrial i professional que faciliti la implantació del nou sistema energètic proposat.
·        Reduir els impactes ambientals del sistema energètic com a mínim en la mesura de les directrius de la UE.
·        Apostar per l’eficiència i pel decreixement de l’ús de recursos energètics i de materials.
·        Transformar les importacions de productes energètics en inversions en renovables i a garantir l’accés a l’energia.


XARXES ELÈCTRIQUES, SMART VILLAGES

Propostes-Generació distribuïda
·        Considerar la generació distribuïda d'energia elèctrica  com un potencial i una valorització del territori que facilita l'habitabilitat i les activitats, on les infraestructures de transport d'energia elèctrica esdevinguin unes vies públiques del mercat elèctric català.
·        Adoptar normatives tècniques de interconnexió de les xarxes de distribució i de la generació distribuïda que assegurin la fiabilitat, la seguritat i la qualitat del subministrament, en particular el desenvolupament de tecnologies i sistema de control de la generació distribuïda.
·        Preparar una legislació apropiada per a generació distribuïda en règim d'injecció de tota la producció a la xarxa elèctrica de distribució, amb autoproducció total o amb injecció parcial a la xarxa, dotant-la de medis de comunicació entre els seus punts.
·        Analitzar el model de “monopoli natural” de les xarxes de distribució elèctrica i l'encaix de l’actual model amb la normativa europea, ja que en l’esquema vigent es produeix una certa confusió entre titularitat i gestió de les xarxes de distribució que cal evitar.

Propostes -Emmagatzematge
·        Preparar projectes de NOVES centrals de bombeig realitzables en les conques o en la costa marina de Catalunya.
·        Promoure un projecte de demostració d'obtenció de gas (metà, hidrogen) a partir d'energia eòlica excedentària.
·        Promoure un projecte de demostració de l'ús de bateries en una microxarxa intel·ligent.

Propostes- El vehicle elèctric
·        El vehicle elèctric ha de se concebut com una part del sistema elèctric i energètic com ho són els grups electrògens.
·        Destinar zones especials d'accés reservat als vehicles elèctrics, com n'hi ha per a vehicles pesants o amb càrregues especials, o per als residents.
·        Promoure'l com a substitució de les motocicletes, especialment les de dos temps per ser molt contaminants.
·        Promoure les instal·lacions elèctriques renovables que poden no ser econòmiques amb la injecció a la xarxa però que ho poden ser com càrrega de vehicles elèctrics en electrolineres que poden ser comunals. Aquestes instal·lacions poden formar part d'una microxarxa intel·ligent d'autoconsum amb diferents fonts com fotovoltaica, eòlica, microhidràulia o biogàs.
·        Modificar la legislació que dificulti la recàrrega dels vehicles en els pàrkings dels soterranis dels edificis d'habitatges sense haver de fer nous contractes de subministrament elèctric.

Propostes generals de les xarxes elèctriques
·        Reconèixer la microxarxa com una via per poder introduir més DER (Distributed Energy Resources), autoconsum i vehicles elèctrics d’una forma controlada i escalable.
·        Establir una legislació que permeti la gestió i el control autònom de la microxarxa per medi de la creació d'algun ens diferent del distribuïdor convencional i que tingui el mandat de minimitzar consums i emissions evitables.
·        Establir una legislació per a la possible municipalització de la propietat i/o la gestió de la  xarxa elèctrica de distribució.
·        Garantir una implantació tecnològica a la microxarxa per dotar-la de medis per comunicar tots els seus punts i d'un control autònom de la microxarxa.
·        Introduir microxarxes en poblacions i polígons industrials de les zones rurals dotant-les de recursos energètics distribuïts.
·        Anàlisi del model de “monopoli natural” de les xarxes de distribució elèctrica i encaix de l’actual model amb la normativa europea, ja que en l’esquema vigent es produeix una certa confusió entre titularitat i gestió de les xarxes de distribució.

Propostes- Comarques i viles intel·ligents
·        Promoure pobles dotats de microgeneració local, d'una autoproducció i auto-gestió, implicant l'administració, les activitats econòmiques i el veïns esdevenint "smart villages" que sàpiguen convertir problemes (purins contaminants, boscos amb risc d'incendi) amb solucions (millora i estalvi, cooperació, canvi a com s'entén la gestió de l'entorn i com viure-hi).
·        Proporcionar el suport necessari (tècnic, tecnològic, financer, administratiu...) als pobles petits per a que puguin dur a terme les seves idees i propostes energètiques.
·        Crear la legislació amb un ens que permeti el control autònom de la microxarxa.


XARXES DE COMBUSTIBLES I D'ENERGIA

Propostes-xarxes de gas
·        Desenvolupar la normativa necessària per injectar biogàs, gas de síntesi o hidrogen a la xarxa general de gas natural i a les xarxes locals de plantes satèl·lits.
·        Promoure un projecte de demostració de xarxa local de gas que incorpori gas d'origen renovable, incloent el provinent de la gasificació.
·        Donar suport al desenvolupament de gasificadors de biomassa de petita potència que permetin la generació flexible i distribuïda.
·        Assegurar que en les instal·lacions de transport i emmagatzematge de gas tots els riscos i els costos són totalment coberts pels promotors, incloent les indemnitzacions i la restitució ambiental.

Propostes-Xarxes tèrmiques
·        Promoure la col·laboració entre els sectors públic i privat – per exemple en forma de partenariats – en la implantació de xarxes de calor.
·        Promoure xarxes públiques de distribució de calor amb recursos energètics locals, havent fet un pla d'estalvi energètic.
·        Assegurar la sostenibilitat dels projectes, evitant la sobreexplotació de recursos (forestals, residuals, geotèrmics), possibles bombolles per un excés d'instal·lacions, l'excés d'emissions o la inviabilitat econòmica.
·        Facilitar el suport financer als projectes  amb la participació pública del BEI o de les entitats bancàries en l’Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG), establint documents estàndards a utilitzar per les entitats i considerant els estalvis econòmics derivats de les millores energètiques, i no només la solvència del propietari o de la ESE (Empresa de Serveis Energètics).
·        Impulsar la figura dels facilitadors entre client, l'ESE i l'entitat financera.
·        Integrar la gestió intel·ligent d'una xarxa de calor amb la d'altres xarxes (electricitat, gas) en un cas real de demostració i experimentació.

Propostes generals de les xarxes d'energia
·        Preparar un pacte d'Estat de l'energia que garanteixi la continuïtat d'una política energètica i mediambiental bàsica, la continuïtat jurídica adoptada pel Parlament i la normativa d'instal·lacions energètiques.
·        Preparar les bases d'una política energètica compatible amb la permanència a la UE, la reducció de les dependències exteriors, l'aprofitament sostenible dels recursos energètics locals, l'enfortiment del teixit industrial del sector energètic i l'ocupació de qualitat del sector.
·        Valorar la generació distribuïda d'energia com un potencial i una valorització del territori, havent-la de considerar en els plans de desenvolupament local i d'ordenació del territori i disposant dels organismes de l'administració pública adequats per dur a terme la funció.
·        Disposar dels coneixements i tecnologies adequades per a l'emmagatzematge energètic.
·        Comptar amb les institucions i organismes locals en la planificació i el disseny de les xarxes d'energia, en particular amb els ajuntaments.
·        Elaborar una legislació específica per a les microxarxes que reflecteixi la diferència amb les grans xarxes.
·        Garantir unes condicions equitatives d'accés a totes les xarxes energètiques, sense discriminació territorial.
·        Compensar amb equitat i sense demora els afectats per les xarxes d'energia ja sigui per les  expropiacions, les obres, els riscos o altres impactes.
·        Reconeixement jurídic del dret a l'accés públic a les xarxes d'energia, subjecte a unes condicions raonables equiparables a les experiències reeixides a la UE.
·        Dissenyar les xarxes i les microxarxes aïllades de manera que es puguin expandir i interconnectar fàcilment.


Fonts renovables, Autoproducció
Propostes-Renovables
·        Restitució de la seguretat jurídica per fomentar un futur renovable, ja que la seguretat jurídica del nostre país ha quedat greument malmesa com a conseqüència de les mesures retroactives aprovades al BOE.
·        Garantir que el nou operador del sistema -o operadors- faciliten la integració de les fonts renovables i dels sistemes d'emmagatzematge.
·        Preparar un operador del sistema elèctric (o energètic) català que permeti la participació de tots els agents del sector en la gestió energètica, la integració dels sistemes d'aprofitament de fonts renovables i la integració de sistemes d'emmagatzematge.
·        Iniciar una transformació estratègica per a la continuïtat de les empreses instal·ladores per ser una qüestió vital, amb el suport de l'administració pública.
·        Transformació estratègica vital per a la continuïtat de les empreses instal·ladores, amb el suport de l’administració per crear consciència social sobre la importància de tenir unes instal·lacions energèticament eficients.
·        Disposar dels coneixements i de les tecnologies adequades d'emmgatzematge energètic que facilitin la introducció de les fonts renovables en el sistema energètic.
·        Garantir que el nou operador del sistema -o operadors- faciliten la integració de les fonts renovables i dels sistemes d'emmagatzematge.
·        Desplaçar la injecció a la xarxa elèctrica durant els períodes de preus de venda alts al mercat la generació renovable emmagatzemada en bateries durant els període de preus baixos.
·        Facilitar la promoció ciutadana cooperativa d'instal·lacions de generació amb fonts renovables, en la línia d'altres països de la UE i d'iniciatives en desenvolupament  a Catalunya.
·        Creació d'un grup de treball sobre autoconsum i balança net per adoptar una estratègia de conscienciació ciutadana i pública sobre els beneficis de l'autogeneració i per dirigir-se als poders públics des d'una nova perspectiva, ja que fins ara  no han reeixit les convencionals.

Propostes-Eòlica
·        Adoptar una estratègia per assolir el major desenvolupament i l’òptima implantació de l’energia eòlica a Catalunya en l’horitzó de la UE en els anys 2020 i 2030, amb el bagatge de les lliçons apreses en els darrers anys de desenvolupament eòlic.
·        Trobar solucions que facilitin, d’ara endavant, la tasca dels promotors eòlics i l’assoliment en temps dels objectius del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d’energia i canvi climàtic expressats al PECAC 2012 – 2020.
·        Revisió del Mapa de la Implantació Ambiental de l’Energia Eòlica a Catalunya.
·        Fer palès les dificultats amb les quals s’ha topat a Catalunya el sector eòlic a l’hora d’implantar parcs eòlics a Catalunya que han impedit el desenvolupament previst de l’energia eòlica.
·        Garantir el compliment dels acords i dels convenis per part de les empreses titulars de parcs eòlics, en particular el control dels camps electromagnètics o les compensacions als ens locals.
·        Promoure la instal·lacions d’aerogeneradors de propietat compartida per a l’autoproducció elèctrica.

Propostes-Biomassa
·        Establiment d'un pla estratègic d’aprofitament de biomassa forestal per a ús energètic -realitzant un estudi previ dels potencials equipaments públics- amb l’objectiu que els edificis municipals de la comarca, com a mínim, consumeixin energia tèrmica provinent de biomassa forestal dels boscos de la comarca.
·        Proporcionar informació actualitzada i de detall, precisió i fiabilitat en l’estima del recurs energètic forestal potencial i disponible per a  la seva gestió a escala local. Tenim un visió de conjunt de l’estat dels boscos que permet planificar però no gestionar el territori.
·        Proveir a l’Administració i als gestors locals d’eines i cartografia per tenir estimes fiables i actualitzades dels recursos forestals potencials i disponibles:
1.      Cartografia i bases de dades actualitzades i harmonitzades  disponibles als gestors en un únic portal.
2.      Eines per mantenir la informació actualitzada sobre la disponibilitat del recurs en relació a pertorbacions i actuacions silvícoles.
3.      Eines i cartografia precisa per calcular la disponibilitat del recurs potencial (tecnologia LiDAR).
4.      Eines i cartografia precisa per calcular la disponibilitat real (estima de costos d’extracció).
5.      Eines per fer prediccions futures a mitjà termini dels canvis en les existències forestals, en base a informació actualitzada, atenent a les projeccions dels models climàtics i escenaris socio-econòmics.
·        Garantir la capacitat dels boscos d'embornal de carboni a llarg termini, millorant-ne la seva salut, mantenint o incrementant la biodiversitat i reduint el risc d'incendis.
·        Canvi climàtic: la biomassa en la gestió del territori.
·        Suport als a la recerca de sistemes bioelectroquímics per a la producció d'hidrogen a partir d'aigües residuals.
·        Suport al desenvolupament local de gasificadors de petita potència i de microxarxes pel seu ús que permetin la generació renovable flexible i distribuïda.
·        Impulsar la digestió de les dejeccions ramaderes -soles o primordialment acompanyades d'altres residus orgànics locals- per a l'obtenció de biogàs per a la combustió en plantes de cogeneració i tractament de dejeccions o per a altres usos.
·        Digestió de les dejeccions ramaderes per l’obtenció de biogàs per la combustió en plantes de cogeneració

Propostes-FV
·        Proporcionar solucions per poder adoptar l'auto producció elèctrica -total o parcial- amb instal·lacions fotovoltaiques pròpies.
·        Climatització a consum zero, amb fotovoltaica i bomba de calor.
·        Instal·lar les plaques fotovoltaiques de manera que accionin directament una bomba de calor per obtenir climatització amb consum zero de la xarxa elèctrica.

Propostes-Solar T
·        Adaptar la normativa per evitar que hi hagi instal·lacions no operatives, o que proporcionin uns resultats deficients.
·        Assegurar que totes les instal·lacions solars tèrmiques dels edificis residencials proporcionen els resultats especificats.
·        Introduir mecanismes per proporcionar informació adequada i en temps reals als usuaris sobre l’aportació solar.
·        Garantir que els professionals relacionats amb l’energia solar tèrmica dels habitatges tenen la formació adequada.

Propostes- Autoproducció elèctrica
·        Reconeixement institucional al dret a l'autoproducció d'energia elèctrica amb interconnexió amb la xarxa de distribució elèctrica.
·        Establiment sense demora d'una normativa i d'uns procediments clars, àgils i amb la mínima complexitat possible per part dels competents organismes de l'administració pública de Catalunya.
·        Promoure a través d'organitzacions empresarials la gestió i monitorització del consum energètic autoproduït per formular la seva política energètica.
·        Suport públic a les entitats que promouen l'autoproducció i als autoproductors, tant per facilitar la ràpida aplicació de l'autoproducció com per protegir-los enfront de possibles entitats que la pretenguin minimitzar.
·        Difondre, a través de grups de treball, de les entitats d'usuaris i consumidors, els beneficis, avantatges i possibilitats de l'autoproducció d'electricitat en fnció del públic al qual es dirigeix, posant èmfasi que és millor reduir el consum -per estalvi i/o eficiència- que produir més. 
·        Organització per part de l'administració pública d'unes sessions de treball amb els tècnics competents i representants dels consumidors per tal de valorar les opcions tecnològiques i normatives disponibles sobre l'autoproducció.POLÍTICA, TERRITORI, MEDI AMBIENT


Propostes plítica
·        Promoure un espai idoni de relació entre les diferents administracions públiques i el sector privat, estable i continu primordialment en relació a les polítiques energètiques i de canvi climàtic.
·        Establir un horitzó estable per a la introducció de les tecnologies energètiques de futur per donar una major confiança a les empreses tecnològiques i a les entitats financeres per a desenvolupar-les i introduir-les en el mercat.
·        Aconseguir un pacte social de caràcter permanent i amb les diferents opcions polítiques, per tal de garantir que els canvis en el context polític no desvirtuïn els objectius desitjats.
·        Promoure un procés per aconseguir un consens sòlid sobre temes energètics importants, com l'avaluació d'hidrocarburs en el mar, l'eòlica marina, l'energia nuclear o la necessitat i la localització de grans instal·lacions energètiques.
·        Disposar d’una aplicació per complir correctament la certificació energètica d’edificis. S’interpreta com una trava i cal donar-li un valor.
·        Facilitar la superació de les barreres no escrites.
·        Debatre com augmentar l’eficiència energètica de l’actual parc d’habitatges especialment els més envellits.
·        Promoure les polítiques d’adaptació al canvi climàtic també en el sector energia.
·        Dotar les administracions públics locals amb un nou paper en un futur model energètic, diferent en termes de generació i distribució d’energia.
·        Polítiques i plans realistes de reducció d’energia primària.
·        Transformar el sistema energètic en línia amb els països innovadors.
·        Generar escenaris en els quals prendre la millor decisió compatida.
·        Millorar la reglamentació energètica en l’àmbit competencial de la Generalitat, en particular la relativa a les certificacions energètiques.
·        Relacionar coherentment totes les polítiques relacionades amb l’energia.
·        Promoure la coherència entre el que es demana a la ciutadania i el que fa l’administració.
·        Promoure l'eficiència i el decreixement no només de recursos energètics sinó també de materials.
·        Establir una metodologia per a la realització de les anàlisis estratègiques adients que permetin analitzar de manera qualitativa i quantitativa, l’impacte de les decisions polítiques en qualsevol àmbit que tingui relació amb el cicle energètic en diferents escenaris de futur, amb la màxima participació dels agents socials involucrats.
·        Fer un gir radical en la nostra política energètica, passant per conscienciar tots els partits polítics del nostre parlament.
·        Definir amb rigor el nou concepte d'Edifici de Consum Quasi Nul (CnZEB) amb una definició vàlida per als territoris de Catalunya, amb la contribució dels diferents àmbits, espais de reflexió i de debat sobre energia i sostenibilitat, anticipant-nos a la definició que s'està preparant al Ministeri de Foment d'España.
·        Garantir la coherència entre el que les administracions demanen a la ciutadania i el que elles fan.


Propostes-Territori
·        Incloure els temes energètics en l’ordenació territorial així com també els temes territorials en els temes energètics.
·        Potenciació energètica del territori contribuint a l'aprofitament dels seus recursos energètics i a que les activitats de tot el territori disposin dels serveis energètics necessaris.
·        Reserves d’espais energètics en els plans territorials i urbanístics per evitar que no puguin disposar de les instal·lacions necessàries o que aquestes s’hagin de localitzar en espais no idonis.
·        Impulsar l’autoconsum, l’ús d’energia neta i l’eficiència en els polígons industrials, incloent el transport.
·        Garantir que la lentitud en la presa de decisions derivada de la multiplicitat d'entitats involucrades no freni, o frustri,  projectes energètics viables.
·        Configurar el procés de presa de decisions havent aprofitat l'experiència de països com Dinamarca, Holanda, Àustria o Alemanya.
·        Compensar adequadament i a temps els afectats pels impactes derivats del sistema energètic de Catalunya.
·        Potenciar el territori amb la descentralització de la producció energètica a partir dels seus recursos locals.
·        Veure els entorns rurals i urbans en clau de país com un continuum amb necessitats diferents però amb solucions complementàries, establint sinèrgies i realimentant els dos àmbits en coneixements i experiències.
·        Establir reserves d’espais energètics per a la producció, transformació i la distribució d’energia.
·        Reduir els impactes ambientals del sistema energètic, com a mínim en a mesura de les directrius de la UE.
·        Impulsar les accions dels PAES que no s’han pogut tirar endavant.

  
Propostes-Edificació
·        Establir una llei o norma que exigeixi que les rehabilitacions totals o parcials d'edificis s'executin sempre amb criteris d'eficiència energètica, acompanyada dels mecanismes econòmics que la facin viable.
·        Facilitar l'aprofitament del potencial de producció d'energia en els edificis amb instal·lacions fotovoltaiques, minieòliques o altres, tant amb consum propi com injectant els sobrants de producció a la xarxa per estalviar l'emmagatzematge individual.
·        Diferenciar clarament els objectius d’Emissions 0 amb el de Consum energètic 0.
·        Valorar la certificació energètica d’edificis i disposar d’una aplicació per complir-la correctament.
·        En els projectes de rehabilitació energètica incloure l’estalvi energètic derivat de cada una de les actuacions.

Propostes-Medi Ambient
·        Establir com a límit mínim per als impactes ambientals de l'energia els de les directrius de la UE.
·        Estandarditzar la quantificació d'emissions de CO2eq en els projectes de Planejament Urbanístic aprofitant eines existents de càlcul
·        Enfocar l'eficiència energètica com una actuació per reduir les emissions de gasos efecte hivernacle i altres impactes derivats de l'ús de l'energia, el medi ambient com un factor a favor de l’eficiència energètica i l’ús de fonts renovables locals.
·        Fomentar l'ús de fonts renovables en entorns rurals per noves demandes i per millorar la qualitat dels subministraments actuals amb la finalitat de reduir les emissions de CO2.
·        Obrir el debat sobre el concepte localització de l’energia associat a un canvi de model energètic perquè sigui més democràtic, més just socialment i ecològicament, que segueixi criteris de decreixement energètic i que estigui arrelat al territori.
·        Afavorir l'emergència i la visualització de totes les iniciatives de localització energètica que ja estan en marxa, per continuar construint a partir del que ja s’està fent.
·        Accions per aconseguir introduir l'interès comú, amb la comparativa per entendre que el model actual dona resposta a interessos individuals per sobre dels comuns que necessita la societat.


ECONOMIA, EMPRESA, OCUPACIO, FORMACIO

Propostes (Economia)
·        Fomentar les inversions en la nova economia, que contribueixin a la reducció dels costos energètics, a augmentar les exportacions i, en general, a millorar la competitivitat de Catalunya. Aprofitar eficientment els crèdits i els ajuts comunitaris.
·        Suport financer per dur a terme les correccions que permetin millorar l'eficiència energètica. En la rehabilitació energètica dels habitatges proporcionar subvencions a fons perdut o crèdits tous -adaptats a la fragmentació de la propietat en molts casos- segons les rendes per fer front a la inversió inicial.
·        Garantir que les inversions en eficiència i renovables tinguin èxit econòmic mitjançant projectes que seleccionin les opcions adequades i donin les garanties necessàries separant les del fabricant, les del projectista i les de l'instal·lador.
·        Potenciar la recerca i el desenvolupament tecnològic local de tecnologies energètiques plasmats en projectes de demostració o exemplificants de qualitat i en eines específiques (normatives, de finançament, fiscals o formatives) que facilitin la seva ràpida implantació.
·        Establir el marc adequat de desenvolupament perquè s'aprofitin les noves possibilitats que s'obren amb la liberalització del sector de l'energia i que demanen nous tipus d'empresa i de negoci.
·        Cal que prenguin protagonisme models econòmics diferents a l'hora d'orientar les inversions així com noves maneres d'enfocar el negoci més orientades al servei i a aprofitar sinèrgies.
·        Incorporar sistemes de gestió i monitorització energètica que permetin als usuaris disposar de la suficient informació i coneixement del seu comportament energètic i els possibiliti optimitzar els seus processos i alhora millorar la competitivitat gràcies a reduir la despesa energètica, aprofitant l'experiència reeixida d'altres.
·        Establir sinèrgies i realimentar els àmbits rural i urbans, un continuum amb necessitats diferents però amb solucions complementàries.
·        Promoure una planta pilot de gasificació que sigui adoptada per les administracions com a  substitució de combustibles fòssils on existeixi un residu amb contingut de carboni i la necessitat de consum energètic en forma calor o d'electricitat.
·        Finançament ciutadà de projectes d’energies renovables: cap a la sobirania energètica.

Propostes (Empreses)
·        Garantir la supervivència del teixit d'empreses instal·ladores amb consciència d'eficiència energètica.
·        Evitar les dificultats addicionals a les pimes del sector energètic degut al pagament endarrerit per part de les administracions.
·        Ajudar les pimes del sector energètic perjudicat per la legislació estatal a diversificar les activitats o els mercats per tal d'evitar la seva fallida.
·        Promoure clústers, associacions i cooperació d'empreses complementàries que facilitin cobrir un mercat més ampli.
·        Crear empreses socials d'àmbit local (cooperatives, societats anònimes laborals...) per generar energia a partir de fonts renovables locals, distribuir-la i comercialitzar-la.
·        Coordinar les diferents associacions de l’àmbit energètic de Catalunya en programes transversals d’energia. Xarxa d’entitats d’energia de Catalunya.
·        Vetllar per evitar pràctiques atípiques en el sector de les instal·lacions per part d'empreses comercialitzadores d'energia (venda i instal·lació d'equips) i de fabricants (ofertes amb informació incorrecte).
·        Proporcionar tecnologies i eines flexibles innovadores que permetin gestionar el canvi en l'entorn rural vers l'era post combustibles fòssils acompanyades de les corresponents transformacions socials i polítiques.

Propostes (Ocupació)
·        Introduir les modalitats innovadores d'estudi i pràctiques principalment en les activitats amb menys disponibilitat de professionals (muntatge, instal·lació, manteniment) i en els sectors emergents de fonts renovables, edificació amb baixa demanda energètica, estalvi i eficiència.
·        Preparar vies de recuperació de bons professionals locals que estan treballant en el sector energètic en països de la UE.
·        Crear l’ocupació de millora energètica de l’habitatge capaç d’aportar les millores adequades per reduir la despesa energètica dels habitatges.
·        Crear ocupació especialitzada en les noves necessitats del sector energètic actual i del previst.
·        Crear una taula per gestionar el contracte energètic dels municipis -i també d’altres entitats públiques- amb les comercialitzadores de forma coordinada.
·        Crear molts llocs de treball de qualitat que avancin en  la reducció dels impactes ambientals del cicle energètic a Catalunya.
·        Evitar l'intrusisme professional sense caure en una rígida reglamentació.

Propostes (Formació)
·        Proporcionar a temps la formació necessària per a noves necessitats, mercats o normatives a tots els sectors afectats (educadors, polítics, legisladors, proveïdors de serveis, instal·ladors, usuaris).
·        Incorporar la formació energètica bàsica en les activitats de culturalització i educació a la població.
·        La formació energètica bàsica ha de ser proporcionada per entitats pròpies dels entorns als quals va dirigida. Per ser l’energia un factor que afecta la nostra vida quotidiana i el medi ambient cal que la formació incorpori conceptes socials i ambientals més enllà dels convencionals econòmics o tècnics, i ha d’anar dirigida a totes les edats.
·        Vehicular a través de les entitats oportunes l'adquisició d'una cultura energètica que faciliti l'assumpció de nous valors i la capacitat de gestionar els propis usos d'energia.
·        Proporcionar suficient formació i informació energètica als professionals relacionats amb algun aspecte de l’energia. En particular al personal de Serveis Socials per a que puguin aplicar les solucions més correctes.
·        Proporcionar el suport teòric de base per aconseguir edificis gairebé no consumidors d'energia externa comercial, amb programes de càlcul i de simulació apropiats als nostres entorns i que considerin les fonts renovables disponibles i les inèrcies tèrmiques interiors.
·        Formació prou adequada dels professionals d’estalvi i eficiència.
·        Estimular -en un entorn web o similar- la creació d’opinió comuna de les diferents associacions de l’àmbit energètic sobre problemes i qüestions del món de l’energia,  aprofitant les sinèrgies per realitzar conjuntament actuacions de formació i d'informació -com jornades tècniques, seminaris o visites a instal·lacions- mantenint l'autonomia i les característiques de cada entitat.
·        Evitar el solapament i les repeticions de les actuacions de formació –i d’informació- energètica de nivell establint programes planejats pel conjunt d’entitats del sector.
·        Aprofitar tots els coneixements dels diferents agents relacionats amb l’energia, ja siguin d’àmbit català, estatal o internacional.
·        Publicar informació -tipus guies de com fer-ho- de les actuacions innovadores que hagin assolit fer el que altres educadors o escoles havien intentat fer abans i que permetin servir d'exemple pràctic.
·        Promoure la generalització de convenis específics de col·laboració entre universitats i empreses per al finançament de contractes predoctorals.
·        Revisar els criteris i procediments d'avaluació i promoció del professorat per evitar la minusvaloració d'activitats molt profitoses relacionades amb l'energia però que, per ser poc convencionals o afectar a diverses disciplines, no són objecte de valoració.
·        Iniciar el doctorat Industrial 'Materials i Energia'.
·        Formació vital per portar a bon port projectes d’eficiència energètica.


TEMES SOCIOLÒGICS

Propostes-Participació
·        Crear xarxes amb diferents actors per experimentar i transferir coneixements a projectes reals, inclús a nivell local i a petita escala.
·        Constituir un grup estable, com una mena d’observatori del futur energètic, en el que hi participin, possiblement, actors de fora de Catalunya.
·        Crear, amb el suport de les administracions públiques, una consciència social de la importància de tenir instal·lacions energèticament eficients i de l'autoproducció.
·        Promoure un espai de relació estable i continua entre les diferents administracions públiques i el sector privat en relació a les polítiques energètiques.
·        Mobilització ciutadana capaç d’aconseguir els recursos necessaris per instal·lar plaques solars a un centre educatiu de primària de la ciutat i implantar un model de gestió d’aquest recurs que permeti aportar una via de conscienciació social amb la pobresa energètica i demostrar mitjançant una gestió transparent i eficient que un altre model energètic és possible.
·        Facilitar la col·laboració social per reduir l'efecte NIMBY de noves instal·lacions.
·        Facilitar formació i mitjans per poder superar les barreres reals però no escrites.

Propostes-Génere
·        Trencar l’estereotip de que les feines tecnològiques (com moltes en el sector energètic) són feines principalment masculines.
·         Promoure l’equitat de gènere en el sector energètic i augmentar la representació femenina en els àmbits relacionats amb la planificació i la presa de decisions.
·        Elaborar protocols, polítiques i mesures concretes per atreure mes dones als estudis relacionats amb l’energia.
·        Promoure l’augment del nombre de dones que trien estudis relacionats amb l’energia (universitat, centres de formació professional).
·        Difondre la literatura acadèmica i d’organismes socials i governamentals que descriuen la situació de les dones en el sector energètic, i identifiquen ja mesures concretes per  millorar-la.
·        Establir programes de mentoring per acompanyar a les joves professionals que es volen introduir al món de l’energia.
·        Sensibilitzar els equips de recursos humans sobre el tema de l’equitat en el sector energètic.
·        Celebrar un seminari per tractar el tema.

Propostes-Pobresa energètica
·        Garantir el subministrament energètic davant el risc de pobresa energètica, plantejant solucions per poder intervenir legislativament en el control dels sectors del gas i de l’electricitat per garantir el subministrament energètic de qualitat a la ciutadania.
·        Valorar l'impacte de les mesures d'ajuda contra la pobresa energètica i elaborar protocols de prevenció que acompanyin les mesures correctives.
·        Combatre la pobresa energètica ensenyant a fer un ús més eficient de l’energia, millorant les condicions dels habitatges i els hàbits dels consumidors -a més de combatre-la amb tarifes accessibles per als usuaris afectats- sense convertir aquesta iniciativa en una acció més de caritat cap a les persones més desfavorides de la societat.
·        Aprofitar els projectes que els alumnes universitaris han de realitzar de manera que siguin de profit per a la formació dels alumnes i per als ocupants dels habitatges.
·        Introduir criteris de vulnerabilitat energètica en els actuals ajuts energètics: inversions en eficiència -o autoproducció renovable- en els habitatges en risc de pobresa energètica.

Propostes-Salut pública
·        Desenvolupar i aplicar indicadors d'insalubritat energètica pública a Catalunya.
·        Calcular -i publicar- les despeses econòmiques de la insalubritat pública motivada per l'energia.
·        Prendre mesures adequades per mantenir la qualitat de l'aire arreu de Catalunya, com a mínim,  dintre la normativa de la UE, i molt especialment en els entorns urbans.
·        Revisar la metodologia de l'avaluació dels impactes sanitaris de les centrals nuclears de Catalunya, adoptant les mesures que fossin necessàries per garantir la correcta avaluació i les mesures preventives per evitar els impactes sobre la salut pública.
·        Promoure la consideració dels efecte de l'energia sobre la salut en el disseny, la construcció i la rehabilitació dels edificis.

Propostes-Regulació
·        Restituir la seguretat jurídica per fomentar un futur renovable i mantenir un marc estable d'acord amb les directrius de la UE, particularment en els canvis de govern a tots els nivells.
·        Evitar la sobreprotecció dels interessos de les grans companyies i establir una igualtat d'oportunitats real als  nous actors i tecnologies, facilitant l'entrada en el mercat a les que aportin beneficis identificats al conjunt social.
·        Crear la legislació amb un ens que permeti el control autònom de la microxarxa.
·        Crear la legislació que faciliti la generació distribuïda i l'autoconsum elèctric especialment en zones rurals, aïllades i semiaïllades donat que solen disposar d'un servei de subministrament de menys qualitat i més car que en entorns urbans, inclús en casos que hi ha importants centrals elèctriques en el seu territori. En particular, distingir entre grans i petites instal·lacions.
·        Establir un marc adequat de desenvolupament perquè els beneficis de la liberalització del sector energètic recaiguin realment en els consumidors.
·        Garantir per legislació el subministrament energètic compatible amb altres drets, com el de la salut o a un habitatge digne.
·        Agilitzar els processos de resolució de projectes i de propostes d'instal·lacions energètiques, superant dificultats i barreres superables , proporcionant els mitjans adequats -tècnics, de personal o de formació- a les autoritats i a les poblacions involucrades, la qual cosa evitaria unes despeses importants.
·        Revisar i modificar la regulació actual sobre il·luminació per tal de fomentar una il·luminació no només eficient però també de qualitat i sana ja que no considera criteris de qualitat o salut.
·        Preparar un operador del sistema elèctric/energètic català que estableixi un marc adequat de desenvolupament sostenible i que permeti la participació de tots els agents del sector en la gestió energètica i la integració dels sistemes d'aprofitament de fonts renovables i la integració de sistemes d'emmagatzematge.
·        Introduir l'anàlisi sociològica en els projectes energètics.
·        Elaborar un estudi preliminar per a la municipalització dels serveis energètics.
·        Garantir una normativa adequada i àgil per a la col·laboració entre els sectors públic i privat.
·        Definir amb claredat el paper de les administracions locals en temes energètics, en particular el destí de la seva producció energètica.