El meu àmbit de treball, té res a veure amb l’energia?Sovint hem sentit dir això a professionals que poc després han descobert múltiples relacions i oportunitats. Això és degut primordialment al fet de relacionar el terme energia amb electricitat, gas o combustible, o amb les disciplines de termodinàmica, electroquímica o electromagnetisme.
L’energia és un sistema que transforma fluxos o productes en altres productes o en altres llocs, o en altres formes d’energia (serveis energètics) com llum, calor, so. Per ser un sistemainputs i outputs, augmenta l’entropia (forma d’energia menys aprofitable), produeix impactes sobre el medi i la salut, el territori i les relacions socials. Afecta la propietat i l’ús de bens naturals limitats (combustibles fòssils, urani, cursos d’aigua, boscos, oxigen) i l’accés al gaudi dels serveis energètics.
En un escenari com l’actual de superació dels límits acceptables per la humanitat o pels sistemes naturals derivat de la massiva utilització d’energia d’una forma incompatible amb el seu manteniment, des de diferents instàncies es demana compatibilitzar l’ús d’energia amb el manteniment del benestar humà i de les condicions ambientals del planeta. I això incumbeix a tots els professionals, té relació amb totes les disciplines, to i que no s’hagin fet explícites.

Exemples

Sanitat pública
L’ús dels combustibles provoca emissions de NOx, CO, CO2, COVs, i partícules, i pot generar residus sòlids. Esporàdicament també vessaments líquids. Els combustibles nuclears emeten radiacions ionitzants, generen isòtops radioactius i combustible gastat radioactiu.
Els equips generadors d’electricitat o de força motriu solen emprar productes contaminants o nocius durant la seva construcció i operació, com resines, metalls, greixos i olis. Durant la seva vida poden despendre part d’aquests productes, i al final han de ser degudament tractats.
Les piles, les bateries i les bombetes són components que precisen d’un tractament especial per la toxicitat d’alguns dels seus components (plom, mercuri...). Els equips electrònics també solen contenir components amb elements tòxics. Els vehicles motoritzats durant el seu funcionament emeten partícules contaminants dels neumàtics i dels frens, i líquids de la seva refrigeració i dels sistemes de frenat o d’acondicionament d’aire. Aquests efectes són particularment importants en els entorns urbans.
L’electricitat i els combustibles provoquen esporàdicament incendis que emeten fums contaminants a més de possibles cremades a persones.

Arquitectura
Els materials emprats per construir un edifici precisen ser extrets, processats, transportats, instal·lats i al final de la vida de l’edifici, desinstal·lats, transportats i possiblement transformats. Tot aquest procés precisa d’una energia que depèn del tipus de material i del seu origen i destí final.
La superfície i la volumetria de l’edifici, el seu aïllament, la seva orientació i localització entre altres factors influeix en l’energia necessària per fer-lo confortable.
El disseny pot facilitar o impedir la instal·lació d'equips energètics, com plaques solars tèrmiques o fotovolytaiques o bombes de calor.

Sociologia
El comportament humà és decisiu en els impactes de l’energia. Per una part, determina la quantitat i el tipus d’energia emprada directament per satisfer les nostres necessitats energètiques i els nostres plaers, així com els impactes que estem disposats a acceptar.
També afecta la solidaritat entre poblacions (quines obtenen més beneficis i quines més perjudicis, les possibles compensacions...) i les generacionals (quins recursos energètics i quins impactes deixem a les generacions futures).
Les dificultats per poder cobrir adequadament les necessitats energètiques (per motius econòmics, d’accessibilitat als subministraments o de coneixements) comporten problemes sanitaris, de dedicació de recursos excessius (econòmics, de temps) o de seguritat (instal·lacions inadequades, presència de flames).

Planificació territorial, urbanisme
La situació i la distribució dels edificis influeix molt en el consum energètic dels edificis degut a la seva exposició al sol, al vent i a la humitat, així com en la facilitat d'aprofitar el vent, la geotèrmia o la radiació solar. També afecta la mobilitat obligada de les persones i de les mercaderies, i la despesa energètica dels serveis (enllumenat, distribució elèctrica i de combustibles, deixalles...).
La planificació territorial ha d’evitar instal·lacions energètiques en àmbits inapropiats, així com reservar espais adequats per a les instal·lacions de producció i distribució energètica.